انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی | پایان نامه ارشد ادبیات

.

رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی از رشته‌های تحصیلی آموزش عالی در دانشگاه‌ها است. مواد درسی آن با بررسی واژگان، سخن، معانی و آثار ادبی در ارتباط است.

ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی – مقطع کارشناسی ارشد

هدف اساسی در برنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارتهای کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبیات فارسی در سطحی که پژوهندگان این دوره بتوانند کارهای تحقیقاتی را در این طریق بنحو ارزنده ای انجام دهند و تدریجاً صاحبان نظر و متخصصانی در جنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.

طول دوره تحصیل

طول دوره تحصیلی در کارشناسی ارشد برای رشته زبان و ادبیات فارسی دو سال نیم یا پنج نیمسال در نظر گرفته شده است. طول هر نیمسال هیجده هفته و هر واحد درسی بمدت هفده ساعت در یک نیمسال خواهد بود. و شکل نظام واحد می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این برنامه نویسی و دو واحد است و تماماً نظری خواهد بود. این واحدهای درسی درسی بصورت زیر تکنیک شده است:
1- دروس اصلی 8 واحد
2- دروس تخصصی 20واحد
3- دروس انتخابی 4 واحد
جمع 34 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادرند در قسمتهای فرهنگی و توسعه علوم ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی ایفاء وظیفه نمایند و نیز در وزارتخانه و موسسات جمهوری اسلامی به بنوعی نیاز و ارتباط با زبان و ادب فارسی دارند. از آن جمله: رسانه های گروهی مطبوعات- موسسات تالیف و ترجمه و امثال اینها.

ضرورت و توانایی

با مطالب یاد شده در مقدمه و دربخش مربوطه به نقش و توانائی، ضرورت و اهمیت رشته زبان و ادب فارسی در سطح کارشناسی ارشد کاملاً روشن می شود با توجه به این مهم که جهت آماده ساختن افرادی که در آینده بتوانند امانتهای وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم در موسسات عالی آموزش جمهوری اسلامی به نسلهای بعد انتقال دهند یگانه راه آن تحقیق و تتبع عمیق و تحصیل مهارتهای شایسته در این امانتهاست. اهمیت این دوره از جهت آماده ساختن متخصصان و صاحبنظران در رشته زبان و ادب فارسی نیز ثابت است.

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم 1
1 31205002 آشنائی با کامپیوتر خير اصلي
2 31251011 زبان خارجی -1 خير اصلي
3 31251022 تحقیق دردستورزبان فارسی خير اصلي
4 31251055 سیر عقائد و آرا اسلامی خير اصلي
5 31253017 نثر -4 کشف المحجوب خير اصلي
6 31253028 سمینار خير اصلي
7 31253039 نظم -1 شاهنامه خير اصلي
8 31253040 نظم -2 ناصرخسرو و سنایی خير اصلي
9 31253051 نظم -3 خاقانی و نظامی خير اصلي
10 31253062 نظم -4 مثنوی خير اصلي
11 31253073 نثر -1 تاریخ بیهقی خير اصلي
12 31253084 نثر -2 تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه خير اصلي
13 31253095 نثر -3 مصباح الهدایه خير اصلي
14 31253108 عربی -1 صرف و نحو خير اصلي
15 31253119 عربی -2 نثر عربی خير اصلي
16 31253120 عربی -3 نظم عربی خير اصلي

.

download (6)download (2)downloaddownload (5)download (4)download (4)download (3)download (1)download (2)download (1)download (9)download (12)download (7)download (8)